Sentence igt-3357

Language:
Sinaugoro

belema bara =ria taulatoitoi
belema
python
bara =ria
big = pl
taulatoitoi
six
six big pythons