Datapoint Yukaghir (Tundra) / NegSOV Order

Language:
Yukaghir (Tundra)
Feature:
NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No NegSOV

References