Datapoint Koyraboro Senni / SNegOV Order

Language:
Koyraboro Senni
Feature:
SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
NoDoubleNeg

References