Datapoint Koyraboro Senni / SOVNeg Order

Language:
Koyraboro Senni
Feature:
SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:
NoSOVNeg

References