Datapoint Yukaghir (Kolyma) / SOVNeg Order

Language:
Yukaghir (Kolyma)
Feature:
SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:
NoSOVNeg

References