Datapoint Yukaghir (Tundra) / SNegOV Order

Language:Yukaghir (Tundra)
Feature:SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:No SNegOV

References