Datapoint Zoque (Copainalá) / Alignment of Case Marking of Pronouns

Language:Zoque (Copainalá)
Feature:Alignment of Case Marking of Pronouns by Bernard Comrie
Value:Ergative - absolutive

Examples

Sentence igt-3433:

minba jomij te’ pʌn
minba
come
jomij
tomorrow
te’
the
pʌn
man
the man comes tomorrow

Sentence igt-3434:

chaŋu pʌ’ nis te’ tʌwʌ
chaŋu
he.beat.him
pʌ’
man
nis
erg
te’
the
t<y>ʌwʌ
friend<3>
the man beat his friend

Sentence igt-3435:

ʌj tiju’ ʌj
ʌj
I
tiju’
went
ʌj
1sg
I went

Sentence igt-3436:

maŋba’ ʌj nʌmaŋu ʌj
maŋba’
fut
ʌj
1sg
nʌmaŋu
take
ʌj
I
they will take me

Sentence igt-3437:

ʌs maŋba’ ʌs n dzʌjcu n dʌc jomepʌ
ʌs
I.erg
maŋba’
fut
ʌs
1sg
n
1/2
dzʌjcu
make
n
1
dʌc
house
jomepʌ
new
I will make my house new

References