Sentence 1644

Language:
Korana

 

 

sg 

du 

pl 

 

sa-m 

sa-da 

incl 

 

sa-sam 

sa-sē 

 

 

sa-kham 

sa-tjē 

 

 

s-m 

si-da 

excl 

ti-ta 

si-sam 

si-sē 

 

ti-re 

si-kham 

si-tjē 

 

 

sa-khaoo 

sa-du 

 

sa-s 

sa-saro 

sa-sao 

 

sa-ts 

sa-kharo 

sa-kao 

 

ll’ ãi-‘i

ll’ãi-kha 

ll’ãinē 

 

ll’ ãi-s

ll’ãi-sara 

ll’ãidē 

 

ll’ ãi-b

ll’ãi-khara 

ll’ãiku