Sentence 1972

Language:
Karachay-Balkar

ARM: bilek

"arm"

HAND: kqol

"hand"