Sentence 2246

Language:
Miskito

mita sirpi(ka)

"dedo"