Sentence 2513

Language:
Shipibo-Konibo

ARM: ponyan

"brazo"

HAND: mequen

"mano"