Sentence 3530

Language:
Ainu

ARM: tek

"hand, arm"

HAND: tek

"hand, arm"