Language Zhang-Zhung

WALS code: zha
Fid Value Feature Source Area