Sentence igt-1566

Language:
Kanuri
Músa Búkar ga cúro
Músa
Musa
Búkar
Bukar
ga
acc
cúro
saw
Musa saw Bukar