Sentence igt-1589

Language:
Lakhota
matho' ki thi' ekta' ʔi'
matho'
bear
ki
the
thi'
house
ekta'
to
ʔi'
3sg .went
the bear went to the house