Sentence igt-2188

Language:
Alutor
ʕoro ra - tenə - ŋ ɣa - sem.av - lin: - -“tō ta - jena - lqiv - la - ŋ val j a - wwi
ʕoro
then
ra - tenə - ŋ
house - APUD - dat
ɣa - sem.av - lin: - -“tō
res - approach - res+3sg.s
INTERJ
ta - jena - lqiv - la - ŋ
pot - go.out - LQIV - PLR - pot
val j a - wwi
Valja - nom+pl
Then he came near home - Oh, Valja and others [=wife and children?] will now come out to meet me.