Sentence igt-2374

Language:
Japanese
Taroo wa Akiko to Nara e ikimashita
Taroo
Taroo
wa
top
Akiko
Akiko
to
with
Nara
Nara
e
to
ikimashita
go.pst
Taroo went to Nara with Akiko.