Sentence igt-2447

Language:
Batak (Karo)
arah apai aku ku das
arah
way
apai
which
aku
1sg
ku
to
das
top
Which way do I take to go up?