Sentence igt-3423

Language:
Lango
gwôkk à dwóŋ= ŋì
gwôkk
dog
à
attr
dwóŋ= ŋì
big=this
this big dog