Sentence igt-3629

Language:
Hausa
ɗari biyu da talatin da takwas
ɗari
hundred
biyu
two
da
and
talatin
thirty
da
and
takwas
eight
238 (i.e. 100 x 2 + 30 + 8)