Sentence igt-3903

Language:
Zulu
ama khulu amane na ma shumi ayisi hlanu ne sishiyagalombili
ama
pl
khulu
hundred
amane
pl-four
na
and
ma
pl
shumi
ten
ayisi
pl
hlanu
five
ne
and
sishiyagalombili
eight
458