Sentence igt-737

Language:
Nama
’áop ke ǁnã́ãpá kè mã́ã́
’áop
man
ke
decl
ǁnã́ãpá
there
rempst
mã́ã́
stand
the man stood there