Sentence igt-740

Language:
Nama
tiíta ke saáts à ĩ ̀ ĩ́ ra sáó
tiíta
I
ke
decl
saáts
you
à
acc
ĩ ̀ ĩ́
fut
ra
ipfv
sáó
follow
I will be following you