Values

SNegVO/SVNegO 5
NegSVO/SNegVO 3
NegSVO/SVNegO 1
SNegVO/SVONeg 1
SVNegO/SVONeg 2
SVO & Flexible Neg 1
SNegVO/S[V-Neg]O 2
S[Neg-V]O/SVNegO 2
NegSVO/SNegVO/S[V-Neg]O 1
SNegVO/NegVSO 5
SVONeg/VSONeg 1
NegSVO/NegVOS 1
SNegVO/NegVOS 2
S[Neg-V]O/[Neg-V]OS 2
SVONeg/SONegV 2
SVNegO/SOVNeg 1
SVONeg/SNegOV/SOVNeg 1
NegSVO/SVNegO/NegSOV/SNegOV 1
SNegVO/SONegV/SVONeg/SOVNeg 1
S[Neg-V]O/SO[Neg-V] 1
S[V-Neg]O/SO[V-Neg] 2
SNegVO/SONegV/S[Neg-V]O/SO[Neg-V] 1
NegSVO/O[Neg-V]S 1
SVO & NegV/VNeg 1
SVO & NegV/[V-Neg] 2