Gianti 1990

Gianti, Agustinus. 1990. Word Order Variation in the Akkadian of Byblos. (Studia Pohl, 15.) Rome: Editrice Pontificio Istituto Biblico.

@book{Gianti-1990,
 address  = {Rome},
 author  = {Gianti, Agustinus},
 publisher = {Editrice Pontificio Istituto Biblico},
 series  = {Studia Pohl},
 title   = {Word Order Variation in the Akkadian of Byblos},
 volume  = {15},
 year   = {1990}
}