Kibrik 1972

Kibrik, Aleksandr E. 1972. O formal’nom vydelenii soglasovatel’nyx klassov v arčinskom jazyke. Voprosy Jazykoznanija. 124-131.

@article{Kibrik-1972,
  author  = {Kibrik, Aleksandr E.},
  journal = {Voprosy Jazykoznanija},
  pages   = {124-131},
  title   = {O formal’nom vydelenii soglasovatel’nyx klassov v arčinskom jazyke},
  year    = {1972}
}