Malbakhova-Tabulova 1976

Malbakhova-Tabulova, N. T. 1976. Grammatika abazinskogo jazyka (Abaza grammar Phonetics and Morphology). Cherkessk: s.n.

@book{Malbakhova-Tabulova-1976,
 address  = {Cherkessk},
 author  = {Malbakhova-Tabulova, N. T.},
 publisher = {s.n.},
 title   = {Grammatika abazinskogo jazyka (Abaza grammar Phonetics and Morphology)},
 year   = {1976}
}