Mayntzhusen 1919

n.d.

@misc{Mayntzhusen-1919,
 title = {}
}
TY - STD
ID - Mayntzhusen-1919
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Mayntzhusen-1919">
  <titleInfo>
    <title/>
  </titleInfo>
  <identifier type="citekey">Mayntzhusen-1919</identifier>
</mods>
</modsCollection>