Radjabov 1999

Radjabov, R. 1999. Syntaksis tsezkogo jazyka (Syntax of Tsez language).

@book{Radjabov-1999,
  address = {Moscow},
  author  = {Radjabov, R.},
  title   = {Syntaksis tsezkogo jazyka (Syntax of Tsez language)},
  year    = {1999}
}