Subrahmanyam 1971

Subrahmanyam, P. S. 1971. Dravidian verb morphology; a comparative study. Annamalainagar: Annamalai University.

@book{Subrahmanyam-1971,
 address  = {Annamalainagar},
 author  = {Subrahmanyam, P. S.},
 publisher = {Annamalai University},
 title   = {Dravidian verb morphology; a comparative study},
 year   = {1971}
}