Tereshchenko 1966b

Tereshchenko, N. M. 1966. Vvedenie (Samodijskie jazyki). In Vinogradov, V. V. (ed.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Ural'skie jazyki, 363-375. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{Tereshchenko-1966b,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author   = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Ural'skie jazyki},
 editor   = {Vinogradov, V. V.},
 pages   = {363-375},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Vvedenie (Samodijskie jazyki)},
 year    = {1966},
 iso_code  = {enh; enf},
 olac_field = {typology; phonetics; general_linguistics; phonology},
 wals_code = {ene}
}
TY - CHAP
AU - Tereshchenko, N. M.
ED - Vinogradov, V. V.
PY - 1966
DA - 1966//
TI - Vvedenie (Samodijskie jazyki)
BT - Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Ural’skie jazyki
SP - 363
EP - 375
PB - Nauka
CY - Moscow / Leningrad
ID - Tereshchenko-1966b
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Tereshchenko-1966b">
  <titleInfo>
    <title>Vvedenie (Samodijskie jazyki)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Tereshchenko</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1966</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Jazyki Narodov SSSR. Volume 3</title>
      <subTitle>Ural’skie jazyki</subTitle>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="family">Vinogradov</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1966</dateIssued>
      <publisher>Nauka</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Moscow / Leningrad</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Tereshchenko-1966b</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>363</start>
      <end>375</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>