Xajdakov 1963

Xajdakov, Said M. 1963. Principy raspredelenija imen sushchestvitel'nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke. Studia Caucasica 1. 48-55.

@article{Xajdakov-1963,
 author   = {Xajdakov, Said M.},
 journal  = {Studia Caucasica},
 pages   = {48-55},
 title   = {Principy raspredelenija imen sushchestvitel'nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke},
 volume   = {1},
 year    = {1963},
 iso_code  = {lbe},
 olac_field = {semantics; general_linguistics; typology; syntax},
 wals_code = {lak}
}
TY - JOUR
AU - Xajdakov, Said M.
PY - 1963
DA - 1963//
TI - Principy raspredelenija imen sushchestvitel’nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke
JO - Studia Caucasica
SP - 48
EP - 55
VL - 1
ID - Xajdakov-1963
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Xajdakov-1963">
  <titleInfo>
    <title>Principy raspredelenija imen sushchestvitel’nyx po grammaticheskim klassam v lakskom jazyke</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Said</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Xajdakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1963</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Studia Caucasica</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Xajdakov-1963</identifier>
  <part>
    <date>1963</date>
    <detail type="volume"><number>1</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>48</start>
      <end>55</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>