Datapoint Yukaghir (Kolyma) / Predicative Adjectives

Language:
Yukaghir (Kolyma)
Feature:
Predicative Adjectives by Leon Stassen
Value:
Verbal encoding