Datapoint Yukaghir (Kolyma) / SONegV Order

Language:
Yukaghir (Kolyma)
Feature:
SONegV Order by Matthew S. Dryer
Value:
Prefix&NoDoubleNeg

References