Datapoint Yukaghir (Kolyma) / Predicative Adjectives

Language:Yukaghir (Kolyma)
Feature:Predicative Adjectives by Leon Stassen
Value:Verbal encoding