Datapoint Vai / Zero Copula for Predicate Nominals

Language:Vai
Feature:Zero Copula for Predicate Nominals by Leon Stassen
Value:Impossible

Examples

Sentence igt-2144:
mànjáā mù ná’à à fɛ’ɛ
mànjáā
mù
ná’à
fɛ’ɛ
see.PERF
It was the chief whom I saw.
Sentence igt-2145:
mō kóro mú nda
mō
man
kóro
old
foc/cop
nda
I
I am an old man.

References