Datapoint Runyoro-Rutooro / SVONeg Order

Language:Runyoro-Rutooro
Feature:SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:No SVONeg

References