Datapoint Sonsorol-Tobi / SVONeg Order

Language:Sonsorol-Tobi
Feature:SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:No SVONeg

References