Datapoint Yukaghir (Kolyma) / SONegV Order

Language:Yukaghir (Kolyma)
Feature:SONegV Order by Matthew S. Dryer
Value:Prefix&NoDoubleNeg

References