Datapoint Koyraboro Senni / SOVNeg Order

Language:Koyraboro Senni
Feature:SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:NoSOVNeg

References