Datapoint Kilba / Distance Contrasts in Demonstratives

Language:Kilba
Feature:Distance Contrasts in Demonstratives by Holger Diessel
Value:Three-way contrast

Notes

 

pronominal and adnominal differentiated:

 

(nə́)nə́nnà

(nà)ndàndà

(ŋgə̀)ŋgə́ŋgá

=nà / (nə́)nə́nnà

=ndà / (nà)ndàndà

=ŋgà /(ŋgə̀)ŋgə́ŋgá

proximal

medial

distal

 

 

References