Datapoint Kilba / Pronominal and Adnominal Demonstratives

Language:Kilba
Feature:Pronominal and Adnominal Demonstratives by Holger Diessel
Value:Different stem

Examples

Sentence 3926:

 

pronominal and adnominal differentiated:

 

(nə́)nə́nnà

(nà)ndàndà

(ŋgə̀)ŋgə́ŋgá

=nà / (nə́)nə́nnà

=ndà / (nà)ndàndà

=ŋgà /(ŋgə̀)ŋgə́ŋgá

proximal

medial

distal

 

 

References