Datapoint Miya / Third Person Pronouns and Demonstratives

Language:Miya
Feature:Third Person Pronouns and Demonstratives by D.N.S. Bhat
Value:Unrelated

Notes

tə́ (M), njə́ (F)

‘3rd pronoun’

nákən (M), tákən (F)

’proximate’

náka (M), táka (F)

’remote’

References