Datapoint Babungo / Noun Phrase Conjunction

Language:Babungo
Feature:Noun Phrase Conjunction by Leon Stassen
Value:'And' identical to 'with'

Examples

Sentence igt-3274:
Làmbí gè táa yìwìng ghó Ndùlá
Làmbí
Lambi
go.pfv
táa
to
yìwìng
market
ghó
with
Ndùlá
Ndula
Lambi went to the market with Ndula.
Sentence igt-3275:
Làmbì ghó Ndùlá gè táa yìwìng
Làmbì
Lambi
ghó
and/with
Ndùlá
Ndula
go.pfv
táa
to
yìwìng
market
Lambi and Ndula went to the market.

References