Datapoint Chinantec (Lealao) / Order of Adjective and Noun

Language:Chinantec (Lealao)
Feature:Order of Adjective and Noun by Matthew S. Dryer
Value:Noun-Adjective

Examples

Sentence igt-3865:
mïʔ M [ʔi M ka L -lá H mi VH -liuʔ H ]
mïʔ M
clothes
[ʔi M
rel
ka L -lá H
pst-buy.3
mi VH -liuʔ H ]
clf-little
the clothes that the child bought
Sentence igt-3866:
mï VH -kuï: M tia: M
mï VH -kuï: M
clf-corn
tia: M
white
white corn

References