Datapoint Chukchi / Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases

Language:Chukchi
Feature:Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases by Bernard Comrie
Value:Ergative - absolutive

Examples

Sentence igt-3142:
qupute t riŋemyetərkət
qupute
petrel
t
pl
riŋemyetərkət
fly.prs.3pl
the petrels are flying
Sentence igt-3143:
qaa ta tənpənen ʔiŋə
qaa
reindeer
ta
erg
tənpənen
gore.pst.3sg>3sg
ʔiŋə
wolf
the reindeer gored the wolf
Sentence igt-3144:
gəm wətku aywe təpkirək amnoŋ gəpə
gəm
I
wətku
just
aywe
yesterday
təpkirək
arrive.pst.1sg
amnoŋ
tundra
gəpə
abl
I arrived only yesterday from the tundra
Sentence igt-3145:
inenreqekwʔi gə nan gəm
inenreqekwʔi
what.pst.2sg>1sg
you
nan
erg
gəm
I
what did you do to me? (lit. you whatted me?)

References