Datapoint Zoque (Copainalá) / Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases

Language:Zoque (Copainalá)
Feature:Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases by Bernard Comrie
Value:Ergative - absolutive

Examples

Sentence igt-3433:
minba jomij te’ pʌn
minba
come
jomij
tomorrow
te’
the
pʌn
man
the man comes tomorrow
Sentence igt-3434:
chaŋu pʌ’ nis te’ tʌwʌ
chaŋu
he.beat.him
pʌ’
man
nis
erg
te’
the
t<y>ʌwʌ
friend<3>
the man beat his friend
Sentence igt-3435:
ʌj tiju’ ʌj
ʌj
I
tiju’
went
ʌj
1sg
I went
Sentence igt-3436:
maŋba’ ʌj nʌmaŋu ʌj
maŋba’
fut
ʌj
1sg
nʌmaŋu
take
ʌj
I
they will take me
Sentence igt-3437:
ʌs maŋba’ ʌs n dzʌjcu n dʌc jomepʌ
ʌs
I.erg
maŋba’
fut
ʌs
1sg
n
1/2
dzʌjcu
make
n
1
dʌc
house
jomepʌ
new
I will make my house new

References