Sentence igt-1356

Language:
Burmese
lei: ya. lei: ze. hcau'
lei:
four
ya.
hundred
lei:
four
ze.
ty
hcau'
six
446