Sentence igt-3821

Language:
Lango
án ànɛ́nò òcàkó
án
I
ànɛ́nò
see.pfv.1sg>3sg
òcàkó
Ochako
I saw Ochako