Sentence igt-3872

Language:
Barasano
bĩsi-bedo rãka gate bʉto asi bahi-ro-dẽ hʉ̃a-ko-a-ka-hʉ ti
bĩsi-bedo
vine-ring
rãka
with
gate
toast
bʉto
very^much
asi
hot
bahi-ro-dẽ
be- nom-spcr
hʉ̃a-ko-a-ka-hʉ
crisp- ff-mot-pst- ~3
ti
3p
'Toasting (the leaves) with a vine-ring, when they are very hot they become crisp.'